PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRÀM CHIM
(Kèm theo Quyết định số 177/QĐ-THPTTL ngày 25 tháng 10 năm 2021
 của Trường THPT Tràm Chim)

I. Chức trách, nhiệm vụ

Thực hiện theo quy chế làm việc của trường.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Ông Trương Văn Lai (quản lý, điều hành thay Hiệu trưởng)

Quản lý, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung các hoạt động của nhà trường. Đồng thời là chủ tài khỏan đơn vị , phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực sau:

- Công tác tư tưởng chính trị và bảo vệ chính trị nội bộ trong đơn vị.

- Phối hợp trong công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội LHTN, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học của đơn vị.

- Tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy nhà trường.

- Công tác tài chính của đơn vị.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Công tác KĐCLGD và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

- Công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ.

+ Chịu trách nhiệm

- Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; kế hoạch năm, tháng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Duyệt phân công chuyên môn.

- Duyệt kế hoạch của các bộ phận thuộc lĩnh vực phụ trách, gồm: kế hoạch hoạt động của các PHT, kế hoạch XHHGD, kế hoạch thu - chi tài chính, kế hoạch thi đua - khen thưởng, kế hoạch về GDATGT, kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên, kế hoạch sinh hoạt tổ chủ nhiệm.

- Phối hợp các ban ngành, đoàn, hội có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giáo dục học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD của đơn vị.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và quản lý các hồ sơ:

+ Hồ sơ phổ cập GD;

+ Hồ sơ tổ chức (Hồ sơ cán bộ giáo viên, nhân viên);

+ Hồ sơ xếp loại CB,GV,NV;

+ Hồ sơ tài chính;

+ Hồ sơ KĐCLGD, trường chuẩn quốc gia;

+ Sổ theo dõi thi đua, khen thưởng và kỷ luật GV, NV và HS;

+ Hồ sơ kiểm tra nội bộ về lĩnh vực được phân công theo kế hoạch;

+ Tham gia: Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của trường; Tổ trưởng tổ chủ nhiệm và tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng Tổ Toán, Tổ Lý - Công nghệ và Tổ Ngoại ngữ.     

2. Ông Trần Minh Thảo (Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn)

Phụ trách và chịu trách nhiệm trực tiếp các công việc như sau: 

- Tham mưu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động chuyên môn theo đúng kế hoạch của ngành, của trường.

- Công tác truyền thông của đơn vị.

- Công tác phổ cập và công tác hướng nghiệp.

+ Chịu trách nhiệm

- Chỉ đạo và quản lý hoạt động của tổ chuyên môn; hoạt động giáo dục ngoại khóa của GV.

- Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần về lĩnh vực phụ trách và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Thực hiện phân công chuyên môn và xếp thời khóa biểu.

- Duyệt kế hoạch của tổ chuyên môn và kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo chung các môn học.

- Xây dựng kế hoạch học 2 buổi/ngày theo qui định và hướng dẫn của ngành.

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chương trình chính quy, kế hoạch 2 buổi/ ngày.

- Chịu trách nhiệm hoạt động dạy nghề, giáo dục tự chọn.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ công việc được phân công theo kế hoạch và lưu trữ hồ sơ kiểm tra.

- Tổ chức thực hiện và theo dõi hoạt động trang Website của trường.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý việc thực hiện kiểm tra toàn diện giáo viên theo qui định.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp.

- Tham mưu chỉ đạo và tổ chức việc kiểm tra, đánh giá học sinh, kiểm tra thường xuyên và các kỳ thi theo qui định biên chế năm học.

- Quản lý và nhận xét việc thực hiện sổ gọi tên ghi điểm theo qui định.

- Lưu trữ hồ sơ chỉ đạo về chuyên môn.

- Thực hiện các báo cáo về chuyên môn.

- Phối hợp Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC để theo dõi, chỉ đạo GV sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học và thực hành.

- Chịu trách nhiệm duyệt kế hoạch của các bộ phận thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách và tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng Tổ Sinh, Tổ Hóa, Tổ Tin học.

- Phụ trách khối 11 (kể cả ký học bạ và hoạt động chủ nhiệm khối).

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và quản lý các loại sổ:

+ Sổ học bạ;

+ Sổ gọi tên ghi điểm;

+ Hồ sơ kiểm tra đánh giá GV;

+ Hồ sơ tuyển sinh lớp 10;

+ Hồ sơ chuyên môn;

+ Hồ sơ kiểm tra nội bộ về lĩnh vực được phân công theo kế hoạch.

3. Ông Trần Ngọc Thanh (Phó Hiệu trưởng phụ trách Cơ sở vật chất)

Phụ trách và chịu trách nhiệm các lĩnh vực sau:

- Công tác Đảng: chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Hội trong đơn vị.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản thư viện, thiết bị, thực hành và kế hoạch hoạt động của bộ phận; phối hợp Phó Hiệu trưởng chuyên môn theo dõi và chỉ đạo GV sử dụng TBDH có hiệu quả và tham gia thực hiện công tác hướng nghiệp cho học sinh.

- Phụ trách và quản lý hoạt động DTHT trong và ngoài nhà trường;

- Phụ trách công tác phòng chống tai nạn, thiên tai do biến đổi khí hậu.

+ Chịu trách nhiệm

- Xây dựng qui chế, tổ chức thực hiện qui chế sử dụng và bảo quản tài sản nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất nhà trường, phòng chống cháy nổ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì và phát triển trường, lớp “xanh, sạch, đẹp”.

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác khuyến học, công tác XHHGD;

-  Phối hợp CĐCS xây dựng đơn vị “Trường học văn hoá”.

- Xử lý văn bản đi, đến khi Hiệu trưởng vắng và đôn đốc việc thực hiện văn bản theo chỉ đạo;

- Phụ trách và tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng Tổ Ngữ Văn, Tổ Lịch sử và Tổ Văn Phòng.

- Chịu trách nhiệm duyệt kế hoạch của các bộ phận thuộc lĩnh vực phụ trách, gồm: Kế hoạch sử dụng và bảo vệ tài sản nhà trường, kế hoạch hoạt động phục vụ phòng vi tính, Thư viện, TB-TN, Y tế và kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng.

- Phụ trách khối 10 (Theo dõi và ký học bạ khối 10, kể cả hoạt động chủ nhiệm khối và hỗ trợ kiểm tra hồ sơ hoạt động tổ CM).

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo về lĩnh vực mình phụ trách.

- Chiụ trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện và quản lý các loại hồ sơ:

+ Hồ sơ quản lý tài sản nhà trường;

+ Hồ sơ trường “xanh, sạch, đẹp”;

+ Hồ sơ quản lý TV,TB;

+ Sổ nghị quyết của nhà trường, nghị quyết Hội đồng trường;

+ Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ công văn đi đến;

+ Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

+ Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;

+ Sổ đăng bộ;

+ Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh;

+ Hồ sơ kiểm tra nội bộ về lĩnh vực được phân công theo kế hoạch.

- Theo dõi, quản lý khu nội trú học sinh và khu tập thể giáo viên.

4. Ông Nguyễn Phước Đại (Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục đạo đức nề nếp của học sinh và hoạt động phong trào)

Phụ trách và chịu trách nhiệm ,các lĩnh vực sau :

- Chỉ đạo và quản lý các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên, Hội LHTN; Duyệt bài phát thanh học đường.

- Chỉ đạo công tác GDQP, TDTT.

- Chỉ đạo công tác nghiện cứu KHKT của học sinh.

- Hoạt động GDNGLL.

- Chỉ đạo và quản lý về công tác giáo dục đạo đức, nề nếp, phong trào thi đua trong học sinh và thực hiện theo dõi, kiểm tra nề nếp của giáo viên.

- Thực hiện công tác xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự”

- Phụ trách công tác GDSKSS trẻ vị thành niên.

- Phụ trách tư vấn, GD pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  và tham gia Tổ tư vấn tâm lý học đường.

- Phụ trách hoạt động của Chi hội Chữ thập đỏ của nhà trường.

+ Chịu trách nhiệm

- Xây dựng nội quy trường, lớp và hướng dẫn xử lý học sinh vi phạm.

- Tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo kế hoạch năm học và điều lệ trường trung học; cùng tham gia thực hiện công tác hướng nghiệp cho HS.

- Xây dựng nội dung kế hoạch sinh hoạt chủ nhiệm theo tuần; kiểm tra, tổng hợp và xác nhận hồ sơ GVCN thăm nhà học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực;

- Chịu trách nhiệm duyệt kế hoạch hoạt động của các bộ phận thuộc lĩnh vực phụ trách, gồm: Kế hoạch hoạt động GDNGLL, Kế hoạch hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên, Hội LHTN.

- Tham mưu thực hiện về ATGT, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường trong học sinh.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung và theo dõi tình hình trực của GV (nếu có).

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo về lĩnh vực mình phụ trách.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện, nhận xét và ký xác nhận ở sổ đầu bài, sổ trực theo qui định.

- Phụ trách và tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng Tổ Địa - GDCD, Tổ Thể dục - GDQP.

- Phụ trách khối 12 (kể cả hoạt động chủ nhiệm khối và hỗ trợ kiểm tra hồ sơ hoạt động tổ CM).

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và quản lý các loại hồ sơ:

+ Sổ trực của GV;

+ Hồ sơ trường  học an toàn về an ninh trật tự;

+ Sổ đầu bài;

+ Hồ sơ kiểm tra nội bộ về lĩnh vực được phân công theo kế hoạch.

Ngoài những nhiệm vụ trên, các Phó Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và có trách nhiệm cùng phối hợp nhau trong công tác để công việc có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo với Hiệu trưởng để nghiên cứu giải quyết.