BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC BAN GIÁM HIỆU VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Áp dụng từ 04/09/2019

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

01

Trần Ngọc Thanh

HT

S

C

S

 

C

 

 

02

Trần Minh Thảo

PHT

S

 

C

 

S

 

C

03

Nguyễn Phước Đại

PHT

S

 

 

S

 

C

S

04

Trương Văn Lai

PHT

S

C

 

C

 

S

 

Trên đây là lịch trực của BGH trường THPT Tràm Chim, nay thông báo đến CB, GV, NV và CMHS biết để liên hệ trong công việc.

 

                                                                               Tràm Chim, ngày 04 tháng 09 năm 2019

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

         Trần Ngọc Thanh