QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRÀM CHIM

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Điều 19 về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Theo đề nghị của Tổ trưởng tổ Văn phòng Trường THPT Tràm Chim,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, năm học 2021 - 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ trưởng Văn phòng, bộ phận Tài vụ, Đoàn thể và mỗi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Trường THPT Tràm Chim chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                              

- Lưu VT.                                                                    

                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                          Trần Ngọc Thanh