Liên hệ trực tiếp:

Trường THPT Tràm Chim

Huyện Tam Nông, Đồng Tháp
02773 828700
thpt.tramchim.dongthap@moet.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống