CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 

Tổ Toán

 

- Họ và tên: Hồ Trọng Nghĩa

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 01215.428697

- Email: honghiatc@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Tứ Hải

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 01677.206700

- Email: nthaitc@gmail.com

 

- Họ và tên: Thân Thị Soa

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ

- Điện thoại : 0987.218363

- Email: thanthisoa@gmail.com

 

- Họ và tên: Trần Thị Ngọc Mỹ

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0989.084407

- Email: mytran1184@gmail.com

 

- Họ và tên: Lê Nhựt Trường

- Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0917.939323

- Email: truongdt82@gmail.com

 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Diễm

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01695.195292

- Email: huynhdiem1982@gmail.com

 

- Họ và tên: Phạm Minh Tuấn

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0916.260021

- Email: pmtuantb2@gmail.com

 
 

- Họ và tên: Đỗ Ngọc Giàu

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0919684564

- Email: ngocgiau74@yahoo.com.vn

 
 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 

- Email: 


Tổ Vật lý - Công Nghệ

- Họ và tên: Trần Minh Nhựt

- Chức vụ: Tổ Trưởng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0945.191535

- Email: tranminhnhuttc@gmail.com

 

- Họ và tên: Lê Hồng Thái

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01686.456089

- Email: hongthaile79@gmail.com

 

- Họ và tên: Phạm Nguyễn Ngọc Thảo

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại: 01686.456100

- Email: ngocthao456@gmail.com

 

- Họ và tên: Phạm Hoàng Tân

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0939.045826

- Email: phamhoangtan1981@gmail.com

 

- Họ và tên: Lê Hồng Việt

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0987.188620

- Email: lehongvietdt@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0985.742906

- Email: tiennguyentc@gmail.com

 

- Họ và tên: Đàm Thị Trúc Linh

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0944.090669

- Email: damtruclinh2714@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Duyên Ngọc

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: duyenngoctc@gmail.com

 

- Họ và tên: Lưu Thị Kim Hương

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: luuthikimhuong85@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Trúc

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: NV Thiết bị

- Điện thoại : 0939.372062

- Email: nguyenvantrucdt@gmail.com


Tổ Hóa học

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Tâm

- Chức vụ: Tổ Trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01665.257835

- Email:

 

- Họ và tên: Đỗ Thị Bích Thuận

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0984.166434

- Email: thuanthbich@yahoo.com.vn

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Lộc

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0087.281363

- Email: nguyenvanloctc@gmail.com

 

- Họ và tên: Hồ Trường Nhật

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0984.027528

- Email: nhatmom@gmail.com

 

- Họ và tên: Đỗ Thị Kim Lanh

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0937.384141

- Email: lanh.copcon@gmail.com

 

Tổ Sinh học

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nhân

- Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0979.949813

- Email: nnhansinh51@gmail.com

 

- Họ và tên: Huỳnh Ngọc Tâm

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0935.092075

- Email: tamchk15@gmail.com

 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0989.860286

- Email: phanhuynhthao82@gmail.com

 

- Họ và tên: Hà Đăng Khoa

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0984.166697

- Email: hdkhoatc@gmail.com

 

- Họ và tên: Huỳnh Tiến Nhựt

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0908.243655

- Email: nhatlam233@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Trúc

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: tructhanh08061966@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Huỳnh Phước Mai

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0901239983

- Email: phuocmai.152tamnong@gmail.com

 

Tổ Tin học

1. Tổ trưởng:

- Họ và tên: Lý Trường Tứ Duy

- Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

- Điện thoại : 0988246347

- Email: tuduytc@gmail.com


2. Tổ viên

- Họ và tên: Võ Quốc Tấn

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

- Điện thoại : 0939999170

- Email: voquoctandt@gmail.com


3. Tổ viên

- Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Tú

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

- Điện thoại : 0918999605

- Email: camtu19782003@yahoo.com


Tổ Ngữ văn

- Họ và tên: Bùi Nguyễn Kim Linh

- Chức vụ: Tổ Trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: buinguyenkimlinh@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Lê Minh Triều

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0919460545

- Email: leminhtrieu545@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ni Ni

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: nguyenthinininguyen@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: Tổ Phó

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0938.921078

- Email: nguyenthithanhthaovk15@gmail.com

 

- Họ và tên: Lê Thanh Nhật

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01254.532677

- Email: thanhnhat.thpttc.tamnong@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0363485846

- Email: ngocthominh@gmail.com

 

- Họ và tên: Đặng Kim Ngô

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0918.131878

- Email: dangkimngotc@gmail.com

 

- Họ và tên: Trần Quốc Bửu

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01294.133144

- Email: tranquocbuu1999@gmail.com

 

- Họ và tên: Võ Thị Thu

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01234.480654

- Email:

 

- Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Hồng

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0939.636125

- Email: TuyetHong125@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Gái

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: cogaixunghe99@gmail.com

 

- Họ và tên: Mai Thị Thùy Trang

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: mtttrangdt@gmail.com


Tổ Lịch sử

- Họ và tên: Nguyễn Hoài Trung

- Chức vụ: Tổ Trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01226.916130

- Email: nguyen.hoaitrung.trung@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Bá Cẩn

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0976.067320

- Email: bacantc@gmail.com

 

- Họ và tên: Bùi Thị Nhị

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0933571036

- Email: buithinhi87@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Hồ Thị Vỹ

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0348073818

- Email: hothivy.gdtx@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lin

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0673.829054

- Email: nguyenlin77@gmail.com

 

 

Tổ Địa - GDCD

- Họ và tên: Trần Quang Quân

- Chức vụ: Tổ Trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0987.281675

- Email: tranquangquantc@gmail.com

 

- Họ và tên: Quãng Diễm Hà

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0919.099509

- Email: ha9903@gmail.com

 

- Họ và tên: Trần Văn Cảnh

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0988.957203

- Email: giaocanhtc@gmail.com

 

- Họ và tên: Trần Ngọc Minh

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0902.603818

- Email: tnminhtc@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0986.753445

- Email: nguyenvanbinhtc@gmail.com


Tổ Ngoại ngữ

- Họ và tên: Lê Văn Bé Bảy

- Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0906.791525

- Email: bebaylv@gmail.com

 

- Họ và tên: Phan Văn Cường

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0166.8844208

- Email: pvcuongav@gmail.com

 

- Họ và tên: Lê Công Ánh Linh

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0987.580542

- Email: leconganhlinh828128@yahoo.com.vn

 

- Họ và tên: Lê Hoàng Oanh

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0983.216949

- Email: hoangoanhle1980@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Út

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01684.596113

- Email: nguyenut01684596113@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Kim Liên

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0987.590586

- Email: liennguyen20387@gmail.com

 

- Họ và tên: Tiêu Thanh Cẩm Tú

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: ttcamtu1010@gmail.com

 

- Họ và tên: Lưu Thị Kiều Diễm

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01686.456157

- Email: @gmail.com

 

Tổ Thể dục - Quốc phòng

- Họ và tên: Trần Anh Tuấn

- Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0989.827800

- Email: anhtuantramchim@gmail.com

 

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Hoàng

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0917.171114

- Email: nguyenhoang8527@gmail.com

 

- Họ và tên: Đặng Quang Hiển

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0907.675771

- Email: quanghien242002@gmail.com

 

- Họ và tên: Phan Tấn Lộc

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01226.111704

- Email: phantanlocsport@gmail.com

 

- Họ và tên: Võ Thị Kim Hoa

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01663.005835

- Email: hoathiet2006@gmail.com

 

- Họ và tên: Hồ Minh Trung

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01696.255574

- Email: hominhtrungdhdt@gmail.com

 

Tổ Văn phòng

 

- Họ và tên: Phạm Thị Nhiên

- Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Điện thoại : 0939.629522

- Email:

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phong

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Điện thoại : 0939.733683

- Email:

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Tuyền

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Điện thoại : 0989.625314

- Email:

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Công

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại : 0939.999444

- Email:

 

- Họ và tên: Phạm Văn Đơ

- Chức vụ: Tổ viên

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại : 

- Email: