DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRÀM CHIM
NHIỆM KỲ 2018-2019

TT

Họ và Tên

Nữ

Năm sinh

Năm vào Đoàn

Lớp

Chức vụ

Ghi chú

1

Huỳnh Tiến Nhựt

 

26/10/1983

1999

 

Bí thư

Giáo viên

2

Mai Thị Thuỳ Trang

x

/   /1990

2005

 

P. Bí thư

Giáo viên

3

Đặng Thị Trúc Ly

x

25/9/2002

2017

11A2

P. Bí thư

 

4

Trần Ngô Minh Trí

 

20/11/2001

2016

12A1

UVBCH

 

5

Đào Thị Xuân Mai

x

30/12/2001

2016

12A2

UVBCH

 

6

Lê Quang Long

 

05/11/2001

2016

12A2

UVBCH

 

7

Lê Nguyễn Tố Uyên

x

01/01/2002

2017

11A1

UVBCH

 

8

Nguyễn Tuyết Vân

x

19/04/2002

2017

11A1

UVBCH

 

9

Lê Bùi Quốc An

 

08/02/2002

2017

11A2

UVBCH

 

10

Nguyễn Thị Kim Ngân

x

17/02/2002

2017

11A3

UVBCH

 

11

Nguyễn Nhựt Khanh

 

16/07/2003

2018

10A1

UVBCH

 

12

Trần Thị Kim Toả

x

02/10/2003

2018

10A1

UVBCH

 

13

Nguyễn Minh Duy

 

13/07/2003

2018

10A2

UVBCH

 

14

Nguyễn Thị Tuyết Tân

x

25/01/2003

2018

10A3

UVBCH

 

15

Nguyễn Trung Tính

 

17/06/2003

2018

10A3

UVBCH