DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

NHIỆM KỲ 2017-2022

--------------

 

 

- Họ và tên: Đỗ Thị Bích Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0984.166434

- Email: thuanthbich@yahoo.com.vn

 

 

- Họ và tên: Phan Tấn Lộc

- Chức vụ: Phó chủ tịch CĐCS

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01226.111704

- Email: phantanlocsport@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Trần Ngọc Minh

- Chức vụ: Thư ký

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0902.603818

- Email: tnminhtc@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Lý Trường Tứ Duy

- Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

- Điện thoại : 0988246347

- Email: tuduytc@gmail.com

 

 

 

- Họ và tên: Lưu Thị Kim Hương

- Chức vụ: Ban nữ công

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại :

- Email: luuthikimhuong85@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Lê Nhựt Trường

- Chức vụ: Ủy viên BCH

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0917.939323

- Email: truongdt82@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Kim Liên

- Chức vụ: Ủy viên BCH

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 0987.590586

- Email: liennguyen20387@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Hoài Trung

- Chức vụ: Tổ Trưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01226.916130

- Email: nguyen.hoaitrung.trung@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Võ Thị Kim Hoa

- Chức vụ: Ủy viên UBKT

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP

- Điện thoại : 01663.005835

- Email: hoathiet2006@gmail.com

 

 

 

 

Người viết: Tứ Duy