1. Hiệu trưởng:

- Họ và tên: Trần Ngọc Thanh

- Trình độ: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0918080729

- Email: tnthanhtc@gmail.com

- Nhiệm vụ: Quản lí điều hành chung

 

2. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Phước Đại

- Trình độ: Đại học

- Điện thoại : 0978373797

- Email: npdaitc@gmail.com

- Nhiệm vụ: Phụ trách nề nếp, phong trào

 

3. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Trần Minh Thảo

- Trình độ: Đại học

- Điện thoại : 0939111695

- Email: tranminhthaotn@gmail.com

- Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn