1. Hiệu trưởng:

- Họ và tên: Trần Ngọc Thanh

- Trình độ: Thạc sĩ

- Điện thoại : 0918.080729

- Email: tnthanhtc@gmail.com

- Nhiệm vụ: Quản lí điều hành chung

 

2. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Phước Đại

- Trình độ: Đại học

- Điện thoại : 0978.373797

- Email: npdaitc@gmail.com

- Nhiệm vụ: Phụ trách CSVC

 

3. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Trần Minh Thảo

- Trình độ: Đại học

- Điện thoại : 0939.111695

- Email: tranminhthaotn@gmail.com

- Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

 

4. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Trương Văn Lai

- Trình độ: Thạc Sĩ

- Điện thoại : 0911.046601

- Email: tvlai.hoabinh@gmail.com

- Nhiệm vụ: Phụ trách nề nếp, phong trào